Chính sách - Hướng dẫn

Có tất cả 5 bài viết

Chính sách điểm thưởng Laban mart tích lũy 2%.

Chính sách điểm thưởng Laban mart tích lũy 2%.

<p><strong>1. Điểm thưởng l&agrave; g&igrave; ?</strong></p> <p>Điểm thưởng l&agrave; đơn vị t&iacute;ch lũy được của kh&aacute;ch h&agrave;ng khi mua sắm tr&ecirc;n c&aacute;c hệ...
Chính sách giao hàng La Bàn mart

Chính sách giao hàng La Bàn mart

<p>Để gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mua sắm dễ d&agrave;ng hơn cũng như n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ, La B&agrave;n mart xin th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute...
Hướng dẫn thanh toán La Bàn mart

Hướng dẫn thanh toán La Bàn mart

<p>Để thuận tiện cho qu&yacute; kh&aacute;ch khi mua sắm, La B&agrave;n mart &aacute;p dụng nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch thanh to&aacute;n linh động v&agrave; dễ d&agrave;ng như...
Chính sách đổi trả hàng La Bàn mart

Chính sách đổi trả hàng La Bàn mart

<p>Căn cứ v&agrave;o đặc th&ugrave; c&aacute;c nh&oacute;m sản phẩm v&agrave; n&acirc;ng cao dịch vụ sau b&aacute;n h&agrave;ng, La B&agrave;n mart xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute...
Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

<p>Labanmart.com l&agrave; website mua h&agrave;ng thực phẩm trực tuyến ch&iacute;nh thức của chuỗi si&ecirc;u thị thực phẩm La B&agrave;n mart.</p> <p>Tr&ecirc;n Labanmart.com hi...